EMDR i København

Hos Psykologerne ved Kongens Nytorv har vi gode erfaringer med behandling ved EMDR. Vi tilbyder terapi ved brug af mange forskellige metoder. Du kan bestille tid hos en psykolog ved at ringe på tlf. 33 32 88 14, skrive en mail til psykologerne@pvkn.dk eller booke direkte via vores online booking (kun for klienter uden henvisning).

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er en psykoterapeutisk metode, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden. Almindeligvis drejer disse tidligere oplevelser sig om traumer af forskellig slags. Det kan f.eks. være overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer. Selvom traumet fandt sted for uger eller endda år siden, kan du stadig være plaget af oplevelsen. Det kan komme til udtryk i form af såkaldte posttraumatiske symptomer dvs. af invaderende erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, følelsesmæssig aflukkethed, lav selvværdsfølelse eller andre besværligheder, som gør livet svært at leve. EMDR er også blevet anvendt til at hjælpe mennesker med at håndtere angst og panikfølelser, svær sorg, reaktioner på fysiske sygdomme og mange andre tilstande, som er forbundet med stærke følelser. Indtil videre er det ikke videnskabeligt bevist, hvorfor EMDR-metoden virker. Til gengæld er der pålidelige undersøgelser, der viser at metoden virker og er holdbar.

Problemet med at håndtere traumer:

I vores daglige liv anvender vi hjernen bl.a. til at tænke os om i almindelighed og for at håndtere den stress, vi oplever, således at vi kan regulere vore følelser og vores selvopfattelse. Når vi oplever et traume, sættes vores egen formåen til at håndtere dette ofte ud af spil. Dermed lagres traumeoplevelsen i vores bevidsthed på en måde, som gør det meget sværere at anvende vores almindelige ellers velfungerende forarbejdningsevne. Selvom vi ved, at en traumatisk hændelse fandt sted for længe siden, så bliver det umuligt for os at tænke på det uden at de følelser og sansninger, atter aktiveres, ligesom da hændelsen fandt sted.

Negative tanker:

Det er også almindeligt, at vi udvikler et negativt tankesæt om os selv, når vi forholder os til traumet. Det kan f.eks. være: ”det er min fejl” eller ”jeg er værdiløs”. Disse negative tanker om os selv kan også i andre situationer påvirke vores måde at tænke og føle på. EMDR har til opgave at aktivere og bearbejde den måde traumet påvirker os på i dag. EMDR-metoden kan hjælpe til at mindske forstyrrelsen ved erindringsbillederne og følelserne, som er knyttet til selve traumet. Metoden kan hjælpe med at genkende og arbejde med de følelser og tanker, som kommer op i tilslutning til traumet. EMDR vil kunne hjælpe dig til at tænke anderledes om dig selv i forhold til traumet. Du kommer til at tale med din terapeut om dig selv i et forsøg på at forstå baggrunden for dine vanskeligheder og hvorledes disse påvirker dit nuværende liv. Denne forberedelse kan tage 1 til 2 behandlingssessioner. Hvis EMDR er en anbefalelsesværdig behandlingsmetode vil terapeuten forklare behandlingsproceduren for dig.

Fortsættelse af behandlingen:

Hvis du bestemmer dig for at fortsætte behandlingen, vil du og din terapeut arbejde jer frem til en beskrivelse af dine problemer. Det omfatter et billede eller en forestilling, som repræsenterer den traumatiserende hændelse, din negative selvopfattelse i forhold til hændelsen, hvorledes du skulle foretrække at tænke om dig selv i forhold til hændelsen (en positiv opfattelse), de følelser som for dig er associerede til hændelsen, samt hvorledes disse følelser, som er associeret til hændelsen, mærkes i kroppen. Du skal derefter sætte værdi på graden af det ubehag, du føler samt hvor sand den ønskede positive opfattelse er. På den måde kan dine fremskridt afspejles i løbet af behandlingen.

Bearbejdningsfasen:

Efter at forberedelserne er tilendebragt, begynder selve bearbejdningsfasen i behandlingen. Den begynder ved at anvende øjenbevægelser (eller en anden form for opmærksomhedsstimulering, hvis øjenbevægelser er uhensigtsmæssige i dit tilfælde). En typisk EMDR-session tager mellem 60 og 90 minutter. Under denne del af behandlingen sidder terapeuten skråt over for dig og tæt på dig. Terapeuten vil bede dig om at bringe det billede frem fra begivenheden, som føles mest forstyrrende sammen med den negative selvopfattelse (selverkendelse), følelsen og hvordan denne følelse mærkes i kroppen. Du skal så holde dette billede for dit indre øje, mens du med øjnene følger terapeutens fingre, som føres vandret frem og tilbage. Efter en serie på 30–50 øjenbevægelser (eller flere) beder terapeuten dig stoppe, tage en dyb indånding, tænke efter, og kort men så præcist som muligt at beskrive hvilke tanker, følelser og billeder, som nu er kommet frem. Almindeligvis vil terapeuten bede dig holde din opmærksomhed ved disse og derefter fortsætte med et nyt sæt øjenbevægelser.

Øjenbevægelser:

Du vil komme til at fortsætte med øjenbevægelserne, holde pause og tænke på og mærke efter flere gange i løbet af behandlingsprocessen. Almindeligvis kommer du til at opleve forandringer af billederne, følelserne og forestillingerne eller kropsfornemmelserne, imens processen er i gang. Når dine tanker, følelser og forestillinger eller kropslige fornemmelser bliver mindre forstyrrende vil terapeuten bede dig bringe din positive selverkendelse frem og anvende øjenbevægelser til at hjælpe dig til at sammenføje dette nye positive sæt af tanker om dig selv med det oprindeligt forstyrrende billede. Hvis du føler uro eller ubehag ved afslutningen af terapisessionen vil terapeuten hjælpe dig til at slappe af og forberede dig til det fortsatte arbejdet i den næste terapisession. Du og din terapeut vil sammen i løbet af 1 til 2 terapitimer finde frem til om behandlingen er effektiv for dig. I almindelighed er det svært at forudsige, hvor lang tid en EMDR-behandling kommer til at tage. Du kan komme til at opleve en vis lettelse i dine symptomer efter blot 1-6 gange. Alternativt kommer EMDR til at være en metode, som du og din terapeut anvender som en del af et længere terapiforløb.

Vær opmærksom på følgende:

Bearbejdningen af de traumatiske oplevelser med EMDR kan være følelsesmæssigt bevægende. På trods af, at der findes mange sikkerhedskontroller i processen, kan der blive tale om en meget intens oplevelse. Hver eneste terapitimes mål er, at du ved timens afslutning skal føle dig mindre urolig. Ind i mellem er det dog vanskeligt at bearbejde en svær problemstilling igennem selv på en 90 minutters session. Hvis du fortsætter med at være urolig efter en behandlingssession og hvis dette fortsætter som et mønster, skal du underrette din terapeut herom imellem sessionerne. I EMDR kan du komme til at huske hændelser eller dele af hændelser, som du forlods ikke havde tænkt på eller ikke havde associeret med det problem, som du er i gang med at arbejde med. Erindringer, som dukker op i sammenhæng med EMDR er hverken mere eller mindre eksakte end andre erindringer, som din hjerne frembringer, når du tænker på det passerede. Uanset erindringernes absolutte sandhed, så kan de have et vigtigt psykologisk indhold, som kan bearbejdes med EMDR. Du skal ikke behandles med psykoterapi – inklusive EMDR – hvis dine livsbetingelser eller andre omstændigheder ikke tillader dig at arbejde trygt eller giver terapien mulighed for et betydningsfuldt resultat. Selvom EMDR kan give resultater på kort tid, er det nødvendigt at du forbereder dig på at kunne følge behandlingen fuldt ud. Du bør kun gå i EMDR-behandling hos en terapeut, som er autoriseret til at arbejde med psykoterapi og som har en særlig uddannelse, der er godkendt af EMDR Europe eller EMDR International Association, EMDRIA. Som med al anden psykoterapi skal det føles godt at arbejde med terapeuten. Du skal føle dig fri til at spørge din terapeut om dennes EMDR-uddannelse og om hans eller hendes erfaring med netop dit problemområde.

EMDR’s historie og udvikling – og kort beskrivelse af EMDR

Som noget ret ualmindeligt er EMDR mere opstået ud fra et enkelt individs personlige erfaring end ud fra akademisk teoretisering over kliniske erfaringer med patienter. EMDR er en nyopdaget terapiform, der kun er omkring små tyve år gammel. Hvad man kunne kalde klassisk EMDR opstod nærmest ved en tilfældighed ved et enkelt menneskes personlige observationer. Siden har akademiske overvejelser over opnåede kliniske erfaringer været med til at præge den videre udvikling af EMDR. I den videre udvikling er der tale om ideer og teknikker som er udledt af klinisk praksis. Kritikere kan med god ret postulere at klassisk EMDR i sit udspring ikke har en sammenhængende, evidensbaseret og veletableret teori.

Opdagelsen:

Francine Shapiro opdagede EMDR ved et tilfælde sidst i nittenhundrede og firserne, da hun var en ukendt klinisk kandidat. Hun observerede at, mens hun havde et trykket humør sammen med nogle forstyrrende tanker, så begyndte hendes øjne spontant at bevæge sig fra side til side på en rykvis facon. Da hun igen fremkaldte de forstyrrende tanker og samtidig bevidst foretog øjenbevægelserne mistede eller reducerede tankerne deres negative indvirkning på hendes sindstilstand.

Udvikling:

Efterfølgende observationer og eksperimenter med venner og kollegaer sandsynliggjorde for F. Shapiro, at man ved kunstigt frembragte øjenbevægelser kunne afhjælpe uønsket følelsesmæssigt ubehag i forbindelse med forstyrrende tanker. Shapiro iværksatte straks en række formaliserede undersøgelser med forsøgspersoner som led af PTSD eller traumatiske erindringer. EMDR er blevet kraftigt markedsført og er af dens skaber, Francine Shapiro, blevet udråbt til at være en skelsættende ny terapi til at komme over stress, traumer og stress. Påstande om EMDR’s effektivitet har medført en enorm interesse og har afstedkommet omfattende forskning i EMDR. Over årene offentliggøres hele tiden en strøm af undersøgelser, bøger og artikler om EMDR. Dette er sammenfaldende med en øget tendens inden for de seneste år til, at der udefra stilles krav om anvendelse af empirisk validerede behandlingsformer inden for psykologien. EMDR har altid været meget kontroversiel, og der har været og er en voldsom debat for og imod dets anvendelse. Klassisk EMDR blev oprindelig kun anvendt til behandling af PTSD og traumatiske erindringer, men er over årene begyndt at udvide sit behandlingsområde til også at omfatte andre kliniske lidelser.

Øjenbevægelser:

Shapiro fokuserede i starten på desensibilisering af traumer ved hjælp af øjenbevægelser, som værende det bærende element. Men Shapiro indså hurtigt, at metoden var mere kompleks end som så. For at sikre optimal effekt blev metoden yderligere udviklet, og fokus skiftede mere og mere over til reprocessing (en genbearbejdning af det hændte) som værende et væsentligt element i behandlingen af traumatiske oplevelser. Så er der også en forklaring på det givne navn. Denne konstante udvikling af metoden indebar også en større integration af informations-bearbejdning i metoden og medførte helt konkret, at man tilføjede en informations bearbejdnings fase til den oprindelige protokol, hvormed klientens negative forestillinger (kognitioner) i relation til traumet kunne ændres med mere hensigtsmæssige positive forestillinger.

Klassisk EMDR:

Klassisk EMDR er en terapeutisk teknik med en stram og udførlig protokol. Denne indeholder elementer fra andre terapiretninger (bl.a. kognitiv terapi, adfærdsterapi, psykoanalyse), men som også afviger fra eksisterende behandlingsmetoder af PTSD.
33 32 88 14